Durant la vesprada del 13 de març, es va celebrar el consell escolar extraordinari, amb únic punt del dia "aprobació de la proposta de Projecte Lingüístic de Centre del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (llei 4/2018)", presentat per el claustre del CEIP Vicente Gaos. Vos informem que el projecte no ha obtingut els vots suficients per a la seua implantació, per la qual cosa serà la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, qui decidisca sobre el projecte lingüístic que ha d'instaurar-se en el nostre col·legi, seguint la llei publicada el present any 2017.

X