BASES DEL CONCURS DE CONTES CEIP VICENTE GAOS  2018

PARTICIPANTS

Poden participar en el concurs tots els alumnes d’Educació Primària.

Els alumnes d’Infantil 5 anys també hi podran participar, encara que els seus treballs no entraran a concurs, i tots ells n’obtindran una menció especial. Per aquesta raó tampoc els seran d'aplicació les bases generals de la convocatòria.

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA

Els originals es presentaran en valencià o castellà. Els premis es lliuraran per cicle i per idioma, de manera que es preveuen tres primers premis i tres finalistes en valencià, i tres primers premis i tres finalistes en castellà.

Els originals estaran escrits a mà. Per tant, en quedaran exclosos els que estiguen fets ambordinador o màquina d’escriure.

La extensió dels manuscrits no superarà els 5 fulls escrits a una cara.

Els originals es presentaran signats amb pseudònim i es lliuraran dins un sobre a l'exterior del qual s'escriurà el títol del conte, el pseudònim de l’alumne, i el cicle i curs a què pertany. A l’interior, junt amb el manuscrit original, s’adjuntarà un altre sobre, tancat, que contindrà un full en què figuraran el nom, els cognoms, el curs i el cicle al qual pertany l’autor, i a l'exterior també es farà constar el pseudònim i el cicle al qual pertany.

Es valorarà la inclusió de dibuixos i il·lustracions originals realitzades per l’autor.

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS I LLIURAMENT DELS PREMIS

Els originals es presentaran al tutor i el termini acabarà el proper 25 d’abril de 2018.

El lliurament dels premis es farà a la festa de final de curs del centre.

JURAT

Hi haurà un jurat per cicle. Cada jurat serà presidit i coordinat per un membre de la Junta de l'AMPA i, com a vocals, el director del centre o professor que hi delegue i un pare.

Els pares que desitgen col·laborar com a jurat podran adreçar-se, abans del 25 d’abril, a ampa@ceipvicentegaos.com fent constar el nom, telèfon i adreça electrònica de contacte.

Per tal de no crear conflicte d’interessos, el pare/mare designat com a membre no podrà formar part del jurat corresponent al cicle en què participe un fill seu.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Originalitat de la història.

Estructura narrativa, expressió lingüística i claredat en l’exposició.

Ortografia, puntuació i claredat en l’escriptura.

Correcció idiomàtica.

Ilustracions i dibuixos.

CONCESSIÓ DEL PREMI

El jurat seleccionarà entre els originals presentats dos contes per cicle i per idioma (valencià i castellà), com a guanyador del primer premi i finalista, respectivament.

Els premis s’abonaran en forma de talonaris per canviar per llibres i material escolar.

El guanyador del cicle/idioma rebrà un diploma i 50 € en material escolar.

El finalista del cicle/idioma rebrà un diploma i 15 € en material escolar.

Perquè es celebre concurs, ha d’haver-hi un mínim de deu participants per cicle. En el casde no aconseguir-se el dit nombre mínim de concursants, s’unificaran els cicles anàlegs de les dues llengües, valencià i castellà.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL

L’AMPA del CEIP Vicente Gaos es reserva l’opció de publicar, reproduir i difondre els treballs premiats, sempre amb menció de l’autor.

Els contes guanyadors i finalistes s`inclouran en les agendes escolars del següent curs escolar (2019-20), prèvia aprovació per part de la Junta Directiva de L'AMPA. La inclusió dels contes en l'agenda estarà subjecta, principalment, al pressupost disponible al final del present curs acadèmic (2017-18).

X