ESCOLA MATINERA

Des de l'inici del curs escolar està en funcionament l'activitat d'Escola Matinera que es mantindrà fins a l'últim dia del curs escolar.

L’ escola matinera és un servici oferit per l'AMPA per a conciliar la vida familiar-laboral, raó per la qual estarà disponible durant tot el curs escolar. En la matinera els xiquets fan manualitats, lectura, jocs de taula, pel·lícules, etc.

NORMATIVA

L'entrada serà des de 7:30 hores, havent-hi dues altres franjes horàries a les 7:45 hores y les 8:20 hores, que queden arreplegues en les següents taules.

Els xiquets i xiquetes deuran de respectar les Normes de Convivència i Funcionament de l'Activitat de Matinera, podent-se prendre les mesures correctives que siguen necessàries. Inclús, es podrà causar baixa de la mateixa.

Per a fer un ús continuat de la “matinera” ha d'omplir-se el full de sol·licitud adjunta.

Els rebuts s'emetran mensualment, durant els primers 10 dies de cada mes, a mes vençut.

Les baixes han de notificar-se l'última setmana del mes anterior al cobrament. Si no es notifica la baixa a temps, es tornarà l'import corresponent excepte els gastos bancaris originats per l'emissió del rebut.

Per a quansevol dubte contactar amb Marian de Auca al 655 37 41 15  o per email.

OPCIONS Y PREUS

CUOTES MENSUALS

DIES

ENTRADA 7:30

ENTRADA 7:45

ENTRADA 8:20

1 FILL

2 FILLS

3 FILLS

1 FILL

2 FILLS

3 FILLS

1 FILL

2 FILLS

3 FILLS

1

12€

23€

32€

10€

19€

26€

6€

10€

13€

2

19€

36€

51€

16€

30€

42€

11€

20€

27€

3

28€

53€

76€

23€

43€

61€

16€

30€

42€

4

34€

64€

89€

28€

52€

74€

20€

37€

52€

5

39€

72€

102€

33€

60€

85€

26€

45€

62€

* A causa de COVID-19 s'ha hagut d'eliminar l'opció de només alguns dies per setmana.

X